Agneta


Model: Agneta Myhrman Lilliesköld
Make up: Hanna Lindblom
Hair: Beba Jonsson bebashairandbeauty.com
Photographer: John Honk